С последните изменения на Търговския закон минималният капитал за учредяване на дружество с ограничена отговорност (ООД) пада от сегашните 5000 лв. на 2 лв. Минималната стойност на един дял е ...

Днес, 1 октомври 2009 г., влиза в сила новият Семеен Кодекс. Основната и най-съществена промяна е изцяло новата за България е уредбата на имуществените отношения между съпрузите. Вече отмененият Семеен ...

Г-жа Диляна Илиева бе избрана за член на Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация (http://nss-bg.org). Националният съвет по саморегулация е независим орган в областта на рекламата и търговската комуникация ...