С последните изменения на Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“) в сила от 01.01.2010 г. възниква задължение за уведомяване на ортаните на НАП и на данъчните органи относно електронния ...