На 28.06.2012 г. Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране одобри нови преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници считано от 01.07.2012 г.. Част от одобрените цени са: ...

С решение от 21 юни 2012 г. по съединени дела С-80/11 и С-142/11, Съдът на Европейския съюз (наричан по-долу „СЕС”) дава отговор на поставените преюдициални запитвания, чрез който се прави ...

През месец юни 2012 г., в брой 98 на списание „Ютилитис“ бе публикувана статия озаглавена „Лицензиране на дейностите в енергетиката”с автор Доника Илиева, младши консултант в Адвокатско дружество „Илиева, Вучева ...