От 18.09.2012 г. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) въвежда временни цени за достъп на производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до електропреносната и електроразпределителните мрежи. ...