На 20.02.2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) публикува на интернет сайта си решения за откриване на процедури за отнемане на лицензите на ЧЕЗ „Електро България” АД ...

В следствие на “Проекта за хармонизация” по инициатива на Организацията за хармонизация на вътрешния пазар („OHIM”) в края на 2012 година е създадена нова база данни за осигуряване на защита ...

“Designview” е систематизирана точка за достъп, на която може да се види регистрирана информация за дизайн, на която и да е от участващите национални патентни ведомства в уникална форма на ...