На 15 ноември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд на Република България прие тълкувателно решение № 3 / 2013 г. (наричано по-долу за ...

На 6 ноември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегия на ВКС на Република България прие Тълкувателно решение № 6 / 2013 г. Разгледани са 24 въпроса, отнасящи ...

Решение на Съда на Европейския съюз от 26 септември 2013 г. по преюдициално запитване относно правния режим на сделка по придобиване на дълготраен нематериален актив срещу разходите за подобрение на ...

На 24 октомври 2013 г. Съдът на Европейския съюз (наричан по-долу „СЕС”) постанови решение по дело C-431/12 с предмет преюдициално запитване, отправено от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), ...