Автор на статията е адв. Антон Узунов. Статията е отпечатана в списание „Търговско и облигационно право” в три последователни броя за месеците: септември, ноември и декември 2013 г. Целият текст ...

В брой 100 на Държавен вестник („ДВ“) от 19.11.2013 година и в брой 101 на ДВ от 22 ноември 2013 година бяха публикувани приетите от Народното събрание последни промени в ...

На 03.01.2014 г. в брой 1 на „Държавен вестник” беше обнародван Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица ...

На 9 декември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд на Република България (“ОСГТК”) прие Тълкувателно решение № 1 / 2013 г. (наричано по-долу ...