Договорът за гледане и издръжка е съглашение, по силата на което едната страна, наречена прехвърлител, се задължава да прехвърли свое имуществено, неимуществено право или съвкупност от права срещу задължението на ...