През юли 2014 г. с бр. 61 на Държавен вестник, бяха обнародвани и влязоха в сила измененията в Закона за защита на потребителите (наричан по-долу „ЗЗП”), транспониращ Директива 2011/83/ЕС. Чрез ...