Концесионирането е една от сериозно регулираните дейности, както на държавните органи, така и на стопанските субекти. Поради високия обществен интерес, който е заложен при отдаването на концесия на обекти или ...

В преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета за държавно и обществено осигуряване бяха приети промени в Наказателния кодекс („НК“), публикувани в брой 27 на Държавен вестник („ДВ“) от ...

С оглед на увеличения интерес от страна на нашите клиенти и натрупаните опит и познания на нашия екип решихме да създадем и поддържаме нови сфери на дейност в следните области: ...

На 01.01.2015 г. влязоха в сила измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС”), които бяха обнародвани в Държавен вестник, бр. 105 от 19.12.2014 г. Чрез промените ...