В брой 94 и 95 за 2015 г. на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани последните изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“). С преходните ...

Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета („Регламентът“), изменящ законодателството относно марката на Общността беше официално публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз. Регламентът ще влезе в сила ...