През изминалия месец Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ успешно представлява производител на електричество от възобновяем енергиен източник във връзка с претенцията му за възстановяване на платена цена за достъп ...

Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (наричан по-долу „ЗЮЛНЦ”) беше обнародван наскоро. Той влиза в сила от 1 януари 2018 г. В ЗЮЛНЦ ...

На 31.10.2016 г. по искане на Председателя на Върховния административен съд (ВАС) е образувано тълкувателно дело № 10/2016 г. Делото е образувано с цел да се приеме тълкувателно решение по ...