Изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка с консорциумите влязоха в сила, считано от 1 януари 2017. Измененията главно се фокусират върху правилата, регулиращи приспадането на ...

В брой 97 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове („ЗАДС“), с чиито преходни и заключителни разпоредби бяха внесени промени в Закона ...

Брой 97 на „Държавен вестник“ обнародва изменение в Закона за местните данъци и такси (наричан по-долу „ЗМДТ“), с което се въвежда нова формула за определяне размерът на такса „битови отпадъци“ ...

В случаите, когато строеж е бил изграден без книжа и/или разрешителни, съществува правна възможност той да бъде обявен за „търпим” чрез получаване на удостоверение за търпимост. Това е административна услуга ...

Брой 105 на „Държавен вестник“ от 30.12.2016 г. обнародва Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (наричан по-долу „ТЗ“). Някои от въведените с новия закон промени засягат изискванията за ...