На 27.10.2017 г. в Държавен вестник бяха обнародвани изменения в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“), приети от Народното събрание. Те засягат редица аспекти на гражданския процес. Промените обхващат: връчването на съобщения ...

Търговската тайна е ценна информация на всяко предприятие, която то третира като поверителна ...

На 04.10.2017 г. беше публикувано прес съобщение, с което Европейската комисия представи планове за най-голямата реформа на правилата за ДДС на ЕС от четвърт век насам. Според Европейската комисия предложената ...

Считано от 1 януари 2018 г. с изменение в ЗЮЛНЦ се въвежда Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието („Регистърът“). Срокове и ...

Съгласно българското законодателство съществуват две процедури за придобиване на българско гражданство чрез инвестиция – обикновена, която отнема минимум пет и половина години, и бърза, вместваща се в рамките на около ...