С обнародването им в Държавен вестник бр. 86 от 27.10.2017 г., бяха въведени редица промени в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“). Настоящата статия има за цел накратко да ги опише, както ...

Как ще се определя размера на такса битови отпадъци от края на 2019 г.? В бр. 88 на „Държавен вестник“ беше обнародвано изменение в Закона за местните данъци и такси ...

Във връзка с предприемане на действия по събиране на непогасени вземания, за банките-кредитори възниква налице правен интерес да потърсят наследниците по закон на починалите лица. До тяхното установяване банките не ...

Брой 91 на „Държавен вестник“ от 14.11.2016 г. обнародва Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Измененията в закона позволяват добавянето на бащино име в акта за ...

На 8 ноември 2017 г. с Решение № 684 Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (наричано за краткост „ЗИД ...

Решение на Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“) разбуни духовете, както сред търговците, ползващи услугите на влогъри и блогъри с цел рекламиране на продукти и услуги, така и сред самите ...

Считано 1 януари 2018 г. търговците, които през предходната финансова година не са упражнявали дейност се освобождават от задължението да публикуват финансовите си отчети в Търговския регистър. Те следва да ...

В края на месец октомври 2017 г., в деловодството на Народното събрание, е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Част от предложените изменения и ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от IFLR1000, справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Първите класации на IFLR1000 са публикувани през 1990 г. ...

През месец септември 2017 г. бе представен Законопроект за храните. Вносител на законопроекта е Министерски съвет. Ако бъде приет, новият закон ще отмени сега действащия Закон за храните. Законопроектът за ...

При липса на документ за собственост върху недвижим имот собственикът и/или владелецът може да се обърне към нотариус, с молба да издаде констативен нотариален акт въз основа на предоставени документи, ...

На 27.10.2017 г. беше обявено как EK смята да оползотвори 30 милиарда евро по програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите — „Хоризонт 2020“, през периода 2018—2020 ...

Всеки потребител е заобиколен от неспиращ поток от стоки и услуги, предлагани от най-различни доставчици. За да направи избор за дадена покупка много често потребителят се доверява на утвърдена търговска ...

Какво е търговската марка? Защо тя е важна за всеки един бизнес? Как да защитим нашата търговска марка? Всеки потребител е заобиколен от неспиращ поток от стоки и услуги, предлагани ...