Сумарното отчитане на работното време съгласно чл. 142 от Кодекса на труда е една от най-предпочитаните от работодателите, но и най-проблемната форма на отчитане на работното време. С измененията на ...

Със Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), приет от Народното събрание на 02.11.2017 г. и обнародван в бр. 92 от 17.11.2017 г. на „Държавен вестник“ (ДВ), бяха осъществени редица промени в ДОПК, които влизат в сила от различни дати. ...