В брой 102 на Държавен вестник от 22.12.2017 г. е изменен чл. 129, ал. 1 и чл. 15, ал. 4 от Търговския закон. Изменението цели да ограничи прехвърлянето на дружествени ...

В „Държавен вестник“ (ДВ) бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 01.01.2022 г. и ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г. са обнародвани изменения на ...

В „Държавен вестник“ (ДВ) бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г. и ДВ бр. 103 от 28.12.2017 г. са обнародвани изменения на Закона за корпоративното подоходно ...

В „Държавен вестник“ (ДВ) бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ бр. 96 от 01.12.2017 г. и ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г. са обнародвани редица изменения на Закона за данък ...