При вписване на прехвърляне на търговско предприятие отчуждителят следва да представи в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията („ТР”) декларация по образец, ...