За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2017 г., както и за цялостната си дейност, като беше класирано в класацията ...

Всеки ден 20 милиарда имейла и 150 милиона социални медийни постове биват написани, а в ЕС се извършват 650 милиона онлайн търсения. Глобалните правила за корпоративния данък са на над ...

Фактурирането на разходи за стоки, които реално не са получени от издателя на фактурите, или за които липсва документална обоснованост, представлява сключване на сделки с цел отклонение от данъчно облагане, ...

В практиката често се срещат случаи, при които чужденец получава отказ да му бъде издадена исканата виза, като понякога дори не се посочва каквато и да е причина.Чужденец по смисъла ...

Всеки може да развива свой бизнес – това право ни е гарантирано от Конституцията на Република България и от законите на страната. Когато има няколко фирми, които се осъществяват една ...

Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“) припомня в Решение № 1510 от 21.12.2017 г, че разпределението на електрическа енергия представлява услуга с естествен монополен характер. На законово равнище е предвидено, ...

Едно от основните обстоятелства, които се отразяват в книгата на акционерите, е прехвърлянето на поименните акции. Последните по правната си същност са ценни книги, които се прехвърлят чрез джиро. Джирото ...

Търговската марка може да обозначава всякакви продукти на пазара – стоки или услуги. Чрез нея различни стоки и услуги могат да бъдат отличени от тези на конкурентен производител или търговец, ...

В днешно време не са малко случаите, в които дизайн на облекла на известна марка бива копиран и възпроизведен от конкурент. Българският Закон за защита на конкуренцията забранява предлагането на ...

Само няколко месеца след последните изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), на 12 март Министерски съвет внесе в Народното събрание поредния законопроект за изменение и допълнение на ГПК. Промените се ...

На 22.02.2018 г. Върховният административен съд („ВАС”) постанови Решение № 2389, в което изрично постановява, че само собствениците на имотите и лицата, на които е учредено вещно право на ползване, ...

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност („ЗТМТМ“), обнародван в ДВ брой 24 от 16.03.2018 г., са внесени промени в материята за трудовата ...

Целта на правилата за преносимост е да се разшири достъпът до онлайн съдържание за пътуващите в ЕС. Европейците ще могат да използват напълно своите онлайн абонаменти за филми, спортни събития, ...

На 8 март 2018 г. в българския парламент е подаден законопроект за изменение на Закона за енергетиката. Законопроектът въвежда ново изискване, според което, Комисията за енергийно и водно регулиране следва ...

Тази статия има за цел да предостави общ преглед на промените, които ще възникнат след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Първичното и вторично право на Европейския съюз ще ...