С новата Наредба за разглеждане на споровe по Закона за марките и географските означения ( „ЗМГО“), се внасят подробни правила относно административният ред за разглеждане на някои специфични спорове. Това ...

В брой № 33 от 2018 г. на „Държавен вестник“ бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване ...

С Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2001 г . за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари („Наредбата“), обнародвана в „Държавен вестник“ брой № ...

На 27 март 2018 г. беше постановено решение на Конституционния съд, с което се отхвърля искането за обявяването на Параграф 15 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ...

На 13 март 2018 г., в ДВ № 22, бяха обявени промените в Закона за банковата несъстоятелност. Промените могат да бъда разделени на две групи. Първата група промени касае общи ...

На 20.03.2018 г. се приеха съществени изменения на Наредба № 31 от 12.08.2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика. Добрата клинична практика е съвкупността от международно признати ...

Създава се нов удобен начин за плащане на такси и цени на административни услуги към държавни бюджетни организации като министерства, агенции и подобни структури със собствен бюджет. Измененията засягат неограничен ...

Съгласно промените, които влизат в сила на 1 юли 2018 г., работничка или служителка, която е осиновила дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни ...

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, който в основната си част влиза в сила от деня на обнародването му, 29.03.2018 г., ...