На 22 юни 2018 г. в брой 52 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване ...

Държавен вестник бр. 42/2018 г., обявява изменение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) относно частичните искове. Изрично е заложено в закона, че при подаден частичен иск давността спира или ...