С новия Закон за защита на търговската тайна („ЗЗТТ“) са въведени в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/943 относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговска тайна). Целта ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

На 14 март 2019 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие Решение № 112 за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър, във връзка с Решение 243/2012/ЕС на ...

Приети са изменения и допълнения на Правилника („Правилника“) за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове („Закона“) във връзка с режима на деклариране, определянето на акциза, складирането, освобождаването за ...

На 21 март 2019 г. в Държавен вестник бяха обнародвани последните изменения в Закона за устройство на територията („ЗУТ“), с които се цели преодоляване на различни градоустройствени проблемите, които създаваше ...

На 29.03.2019 г. Комисия за защита на личните данни публикува Становище на КЗЛД относно сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал, което тълкуване и прилагане на чл. 25к от ЗЗЛД. ...

за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин ...

На 2 април 2019 г. в брой 27 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа ...