Законът за хората с увреждания и Правилникът за прилагането му въведоха нови изисквания за работодателите, при които работят над 50 работници/служители. В зависимост от броя на работниците и служителите в ...

На 4 април, 2019 г. Европейската комисия („Комисията“) публикува експертен доклад за развитието на политиката в областта на конкуренцията в дигиталната ера („Доклада/ът“). Докладът е изготвен от група от трима ...

Облекчава се режима за деклариране на действителен собственик. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението за деклариране възниква: ако действителните ...