През лятото ( в брой 64/13.08.2019 г. на Държавен вестник) бяха въведени промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), с които се уреждат задължителни правила за документация на трансферно ценообразуване. Представяме ...

В своето становище Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) дава отговор на въпроса „За какъв срок работодателят следва да съхранява личните данни на участниците в процедурите по набиране и подбор ...