Неделима част от договорите за покупко-продажба на бизнес под каквато и да е форма са клаузите за неизвършване на конкурентна дейност. Те обаче, както става ясно и от името им, ...

На 25 ноември 2019 г. Националната агенция за приходите проведе открита обществена дискусия с представители на различни счетоводни и търговски организации. На срещата присъства г-жа Доника Илиева, която е специализирана ...

Обикновено след приключване на съдебно дело в полза на кредитора, длъжникът желае доброволно да изпълни паричното си задължение, но е възпрепятстван поради липса на данни за банковата сметка на кредитора. ...

Въвежда нов ред за обезщетяване на претърпени вреди от физически и юридически лица при нарушаване на правото на Европейски съюз („ЕС“) от страна на държавата. Съгласно гласуваните на второ четене ...

Европейското и българското законодателство са предвидили няколко прости, ефективни, бързи и евтини начина за разрешаване спорове, възникнали при продажбата на стоки или предоставянето на услуги онлайн, без намесата на съда, ...

През месец ноември Народното събрание  промени правилата за издаване и получаване на  документи за самоличност.   От 12 Ноември 2019 г.:  ще можем да подадем Заявление за временно удостоверение за напускане на Република България  в ОДМВР/Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ участва като учредител на Асоциация за производство, търговия и съхранение на електроенергия. Адвокат Росица Вучева, заедно с останалите учредители на сдружението сформираха и първия ...

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО) беше приет на първо четене на 06.11.2019 г. Той съдържа данъчни правила, които ограничават ...

Промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от месец септември, 2018 г. доведоха до множество дискусии и противоречия както в теорията, така и в практиката. След като Конституционният съд беше сезиран от ...

Европейският комитет по защита на данните прие, през октомври 2019, насоки за приложимостта на член 6, параграф 1, буква б) за обработване на лични данни в контекста на договори за онлайн ...

Главна инспекция по труда  има задължения да осъществява контрол, свързан с изпълнение на задължението на работодателите да назначават на работа хора с трайни увреждания  съобразно  квотите по чл. 38, ал. 1 от ...

Екипът на „Илиева, Вучева и Ко.“ надгради своите познания и умения в областта на трансферното ценообразуване, като взе участие в семинар на тема „Трансферно ценообразуване. Нови правила за документиране на ...

Агенцията по обществени поръчки официално обяви най-важните дати при поетапното въвеждане на ЦАИС ЕОП, която има за цел да постигне цялостно електронно възлагане на обществени поръчки. ЦАИС ЕИО е комплексна ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от World Tax, справочник на водещи световни правни кантори и фирми, които се занимават с данъчно право. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от IFLR1000, справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати.   Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за ...

Нa 23 октомври 2019 г. Европейската комисия публикува своя доклад относно третия годишен преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ („Щита“). В доклада ...