На 12.12.2019 г. на първо гласуване бяха приети промени в Закона за защита на потребителите („ЗЗП“). Измененията целят хармонизация на националната правна уредба с Регламент (ЕС) 2017/2394 относно сътрудничеството между ...

Какво са електронните трансгранични здравни услуги в Европа? През 2011 г. европейските институции приеха нова директива (2011/24 / ЕС), която гарантира непрекъснатостта на грижите за европейските граждани през границите. Това ...

Във връзка с Указ № 317 на Президента на Република България, задължителното отчитане на задължените лица чрез Националната информационна система за отпадъците се отлага за 01.01.2021 г. това се случва ...

В областта на корпоративното подоходно облагане се регулира трансфера на активи или дейности към друга част на дадено предприятие, разположена извън страната. Предвиждат се още специфични правила за определяне на ...

На 06.12.2019 г. бяха обнародвани изменения и допълнения в ЗКПО. С приетите промени се изменя ЗДДС. В сферата на ДДС се въвежда режим складиране на стоки до поискване, изрично се ...

Промени при акцизната ставка за цигарите Акцизната ставка на пропорционалния акциз при продажба на цигари в условията на чл. 18, aл. 3 от Закона за безмитната търговия и при подадено ...

Изключени от общото задължение за публикуване на годишен финансов отчет са: бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и еднолични търговци, които не са ...

Промени на легалните дефиниции, които биха могли да дадат отражение на облагането на едно лице. „Ликвидационен дял“ е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в ...

Деклариране на данни за недвижими имоти Относно новопостроените сгради Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. ...

Законодателството предвижда три основни възможности за придобиване на българско гражданство – по произход, по месторождение и по натурализация. Съгласно действащата правна уредба, ако поне единият родител на лицето е български ...

Търговският закон предоставя на всеки Управител на дружество с ограничена отговорност  правото да поиска да бъдат прекратени неговите правомощия и той да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на ...

С изменение в Закона за обществените поръчки Народното събрание отложи въвеждането на задължението ЦАИС ЕОП, което бе предвидено за 01.11.2019 г. Задължителното въвеждане ще се реализира по график, приет с ...