Временният път представлява правна фигура, предвидена за Закона за устройство на територията, която е създадена с оглед осъществяването на транспортен достъп до урегулирани поземлен имот, до които няма друг път.  Адвокат ...

В края на 2019 г. бяха публикувани Принципите за презастрахователното договорно право. Принципите съдържат правила за сключването, валидността, изпълнението, неизпълнението и разпределението на риска при презастрахователните договори. ...

Въвеждат се в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с нов раздел към глава шестнадесета „Особени производства“. Правилата влизат в сила от 1 юли 2020 г. По този начин в българското данъчно ...

След 09 Януари 2020 г., Задължените лица по ЗМИП следва да приведат вече създадените си Вътрешни правила в съответствие в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от НОР на ...

На 1 януари 2020 г. влязоха в сила някои промени в митническото и данъчното законодателство. Те бяха направени с обнародвания на 31 декември 2019 г. Закон за изменение и допълнение ...

В последното си тълкувателно решение (Тълкувателно решение № 1/2019 по тълкувателно дело 1/2019 на ОСТК) Върховният касационен съд („ВКС“) постанови, че банка в производство по несъстоятелност не е страна по ...

§1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) дава определение за трансфер – прехвърляне на състезателните права на спортистите. Лицензираните спортни федерации водят трансферен ...

На 10.01.2020 г. излезе ново указание на НАП във връзка с особено силно дискутираната, в последно време, разпоредба на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС относно задължителната регистрация на лица, ...

В Държавен вестник, брой 100 от 20.12.2019 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение („ЗИД“) на Гражданския процесуален кодекс („ГПК“), който беше приет от Народно събрание на 11.12.2019 г. ...

Макар и на пръв поглед ясен, поставеният проблем поражда редица въпроси, свързани с правилното тълкуване на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка ...

В края на 2019 г. беше обявен публично проект на новия Закон за земеделските земи, който цели да усъвършенства регламентацията по отношение на собствеността, ползването и управлението на земеделските земи. ...

Изтичането на 2019 г. остави неизяснени някои въпроси, свързани прекратяване на трудовия договор, когато служителят не притежава необходимото образование/професионална квалификация за изпълняваната работа (чл. 328, ал. 1, т. 6 от ...

На пръв поглед разпоредбите от Кодекса на труда при закриване на част от предприятието са пределно ясни: работодателят в тези случаи има право с предизвестие да прекрати съответните трудови договори, ...

В края на месец ноември беше направена промяна в Закона за административните нарушения и наказания, с която се  регламентира, че страните имат право на присъждане на разноски. Това е отдавна ...

Систематично автоматизирано наблюдение на определено пространство чрез оптични или аудио-визуални средства, най-вече за целите за защита на собствеността или за защита на живота и здравето на хората се превърнаха в ...