На 14.02.2020 г. влязоха в сила последните изменения в Закона за платежните услуги и платежните системи. С тези промени се въвеждат изискванията на европейското законодателство към правилата за платежните услуги и се обезпечава възможността за ефективен надзор върху ...

В практиката на Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“) и Върховния административен съд („ВАС“) имитацията се определя като самостоятелен състав на нарушение на конкурентното законодателство, насочено към въвеждане в заблуждение на потребителя относно съществените качества на конкретен продукт. Чрез нелоялното си ...

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува доклада Ръководство за трансферно ценообразуване на финансовите транзакции: Приобщаваща рамка относно BEPS (свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби): Мерки 4, ...

По повод зачестилите грешни тълкувания на определението за „Действителен собственик“ на § 2от ДР на Закона за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“), във връзка със задължението за обявяване на ...

Адвокат Доника Илиева коментира промишления дизайн като част от стратегията на една компания. Промишленият дизайн е често пренебрегван обект на защита в сравнение с търговската марка или патента. Защо и ...

Адвокат Диавена Калчева обсъжда „ревизията по особения ред“. В статията ще намерите полезна данъчна информация. Ако имате въпроси може да се свържере с нашия данъчен отдел. Може да следите сайта ...

В едно от своите последни решения[1] Съдът на Европейския съюз („СЕС“) е обсъдил как търговията с електронни книги „втора употреба“ нарушава правата на техните автори. Продажба на книги „втора ръка“ ...

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (“Регламента”) създава общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение ...

Настоящата статия цели да Ви запознае с някои нови положения във връзка с инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството на фотоволтаични проект на покриви или фасади. С падането на цените ...

Предложеният за обществено обсъждане проект на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) предвижда възможност за гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с ...