Настоящата статия има за цел да разгледа една тясна хипотеза, свързана с възможността лизингодател да претендира връщане на предоставена по договор за лизинг машина, в случай, че по отношение на ...

Официално бяха обнародвани последните промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТРРЮЛНЦ“). Приемането на заявените за обявяване  годишни финансови отчети („ГФО“) и годишни ...

MOSS представлява режим за съкратено обслужване на едно гише за целите на отчитане на ДДС. Това е незадължителен режим, който дава възможност в определени случаи ДДС да бъде отчитан само ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света.  Кантората е препоръчана в следните области в България:  Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания  Разрешаване на спорове  Проекти и публично-частно ...

Успешното управление на всеки един бизнес предполага комплексна преценка на рисковете и предприемане на всички необходими мерки за предотвратяването им. Трудовата злополука представлява риск както за работника и/или служителя, така ...

При настъпила трудова злополука, пострадалият работник/служител може да насочи претенцията си за обезщетяване на причинените му имуществени и неимуществени вреди към работодателя; към застрахователя по задължителната застраховка „Трудова злополука“ или ...

Събрахме на едно място всички най-важни заповеди на Министъра на здравеопазването. Хронологично са изведени акцентите от заповедите. Целият текст на всяка заповед може да намерите от линка в заглавието на ...

Според новите правила въведени заявки за марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на ЗМГО на 17 декември 2019 г., както и ...

Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им ...

С цел намаляване административната тежест върху бизнеса и създаването на нормативна основа за въвеждане на Централизирана административна информационна система („ЦАИС“) „Единна входна точка“ към Агенцията по вписванията („АВ“), са предложени ...

С цел постигане на по-голяма яснота по отношение на правата на пътниците в Европейския съюз („ЕС“) и смекчаване на икономическите последици от пандемията на COVID-19 в сферата на транспорта, Европейската ...

На 2 април 2020 Европейската комисия („Комисията“) предложи нов инструмент във връзка с последствията от пандемията Covid-19 – Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение „SURE” („Инструмента/ът“).   Чрез ...

На 9 април 2020 г., Държавен вестник публикува измененията и допълненията в Закона за мерки и действия по време на извънредното положение. Основни изменения: Определен списък на съдебните дела, които ...

Настоящата статия ще разгледа въпроса за приложимостта на института на непреодолимата сила по отношение на договорите за строителство в светлината на обявеното извънредно положение в Република България поради COVID-19 и ...

Част от мерките по новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, („Закона/ът за извънредното положение“) касаят възлагането на обществени поръчки.   Законът за обществените поръчки (ЗОП) спира да се прилага за времето ...

В следствие на обявената пандемия от корона вирус (COVID-19) и като предпазна мярка редица държави наложиха противоепидемични мерки, които пряко или косвено рефлектираха върху различните туристически услуги. Организираните туристически пакети, ...

Обжалването на един ревизионен акт не спира неговото изпълнение. Лицето въпреки това  може да предотврати изпълнението като: Заплати дължимите данъци и лихви; Поиска спиране на изпълнението и предостави обезпечение. Тук ...