Със законопроект Народното събрание предвижда промени в ЗЗД, с които да отпадне фигурата на “вечния длъжник”. Създава се нов член, който обявява, че с изтичането на десетгодишна давност се погасяват ...

Въпросът относно защита на физическите лица при обработването на лични данни е актуален отново поради ново решение на Съда на Европейския Съюз (СЕС) от 16.07.2020 г. Производството се е развило ...

На Ваш въпрос относно това законно ли би било учредяването на право на строеж върху земеделска земя преди промяната на предназначението ѝ, отговорът ни най-общо и кратко е „да“. Аргументите ...

С промените се въвеждат мерки по прилагането на регламент 1129 на Европейския парламент и на Съвета  от 14 юни 2017 година и се отменя предишната Директива 2003/71 /ЕО .Със закона ...

Какъв е порокът на съдебния акт – непълнота или очевидна фактическа грешка(„ОФГ“), когато в рамките на заповедно производство по реда на чл. 410 и сл. от ГПК в заповедта за ...

Всеки служител по трудов договор има право на платен годишен отпуск от поне четири седмици (двадесет работни дни). Забранено е компенсирането на неизползван платен годишен отпуск с парично обезщетение, освен ...

Въпросът за неравноправния характер на клаузите се поставя при наличието на потребителски договор, сключен между търговец и потребител по смисъла на § 13, т. 1 ДР от Закона за защита ...

Европейската комисия (Комисията) публикува своята оценка на въздействието за възможното приемане на регламент, който ще въведе нов инструмент за проучване на пазара. Новият инструмент би позволил на Комисията да разследва ...

Комисията за финансов надзор („КФН“) прие нова Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници („Наредбата“), с която се постига по-ясна и детайлна уредба относно ...

Повод за повдигане на въпроса относно незаконното разпространение на съдържание в онлайн платформата YouTube бе ново решение на Съда на Европейския съюз („СЕС“) от 09.07.2020 г. Производството е образувано между ...

С решение от месец юни 2020 г. Съдът на Европейския съюз (Съдът) потвърди основни принципи на облагането с ДДС за държавите членки. Решението е постановено в отговор на запитване на ...

Повод за повдигане на въпроса относно отглеждането на деца с увреждания в друга държава-членка бе ново решение на Съда на Европейския Съюз (СЕС) от 12.03.2020. Производството се е развило между ...

С изменения в Закона за енергетиката, приети от Народното събрание през юни 2020 г., бяха въведени съществени изменения по отношение на пазара на електроенергия в Република България. С тези промени ...

Агенцията по обществени поръчки поддържа списък на стопанските субекти, за които е доказано, че са допуснали нарушения при възлагане или изпълнение на обществени поръчки съгласно чл. 57, ал. 4 от ...

На 3 юли 2020 г. в Държавен вестник беше публикувана новата наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на ...

От 01.07.2020 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е член на Германо-Българската индустриално-търговска камара („ГБТИК“, “AHK Bulgarien”). Със своите над 570 членове, ГБТИК е най-голямата двустранна бизнес организация в ...