В края на месец юли, 2020 г. беше внесен законопроект („Законопроекта/ът“) за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Основната цел на тези промени, е хармонизация ...

В Държавен вестник са обнародвани последните изменения в Закона за местните данъци и такси („Закона/ът“). Основната промяна е свързана с възможност за облекчаване на последиците от COVID-19. Общинският съвет може ...

В Държавен вестник бр. 69 от 4 август бяха обнародвани редица изменения и допълнения на Закона за хазарта. Най-интересните от тях са променения контролен орган и допълнителните изисквания за получаване ...

Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина на Министерски съвет от 2000 г. („Наредбата”) е изменена, считано от 31.07.2020 г., както следва: Пътните разходи Пътните разноски ще се поемат от изпращащата ...

История на спора  Бизнесът на  Apple е структуриран около различни ключови функционални зони в света. „Епъл европейски операции”и „Епъл международни продажби” основават клонове на компанията в Ирландия.  Ирландското законодателство предвижда възможност за предварително определяне на дължимия данък. Това ...

На 23.07.2020 г. за гласуване в Народното събрание беше внесен законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите („Законопроекта/ът“). Със Законопроекта се предлага създаването на ...

На 21.04.2020 г., Европейският комитет по защита на данните прие ‘’Насоки 03/2020 относно обработването на данни за здравословното състояние за целите на научните изследвания в контекста на пандемията от COVID-19’’ ...

С решение от 25.06.2020 г. Съдът на Европейския Съюз („СЕС“) се произнесе за изискванията за достъп до информация за алтернативно решаване на спорове при използване на уебсайтовете. Производството е образувано ...

В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина („Закона/ът“) се прецизира процедурата по съвместна координация в дейностите по контрол върху лекарствените продукти на Изпълнителната агенция по лекарствата („ИАЛ“) и регионалните ...