Съгласно практика на Комисията за защита на конкуренцията, решения за прекратяване по процедура с участници се връчват само и единствено чрез ЦАИС ЕОП.  Всички участници следва да се смятат за ...

Законът за собствеността (ЗС) предвижда, че при сгради в режим на етажна собственост, общи за всички собственици са както дворът, така и земята, върху която е построена сградата. Важни с ...

Върховния касационен съд разпореди вписване на съдебно решение в полза на длъжник, след като самият той е бездействал. Казусът е бил разгледан след отказ за отбелязване на решение от страна ...

Фактическа обстановка: През 2012 г. е изготвен и одобрен ПУП-ПРЗ на поземлен имот – земеделска земя, за изграждане на ФвЕЦ, в рамките на процедура за промяна на предназначение на земеделска ...