На 12.10.2020 г. Министерски съвет внесе проект за изменение и допълнение на Закон за устройство на територията (ЗУТ). Промените обхващат голям брой разпоредби. Паралелно с това Конституционният съд се произнесе ...

В случай на отмяна на полет и престой за една или повече нощи, въздушният превозвач е длъжен да предложи безплатно настаняване в хотел на засегнатите пътници. Отговаря ли въздушният превозвач ...

Конкретните изисквания към носенето на предпазна маска или друго средство за защита. ...

Тази седмица има важни нови противоепидемични мерки, които бяха приети със заповед на Министъра на здравеопазването. В няколко последователни публикации ще ви запознаем с тях. ...

На 23.10.2020 г. е насрочено закрито заседание на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 7/2019 г., което е образувано по предложение на ...

Разширява се обхвата на сферите, които могат да кандидатстват за компенсации. Към досега съществуващите се добавя „друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ Конкретизиране на метода на изчисление на компенсациите – ...

С разпореждане от 06.03.2020 г. е образувано тълкувателно дело № 1/2020 г. Търговска колегия на Върховния касационен съд (ВКС) трябва да даде отговор на осем въпроса, по които има разнопосочна ...

Обща характеристика и нормативна уредба Особеният залог е един от способите за обезпечаване изпълнението на правни задължения. Правният режим на особеният залог се съдържа в Закона за особените залози („ЗОЗ) ...

Решение №508 от 25.06.2020 г. постановява дали Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) определя географския пазар на стока, предлагана в интернет. За да се докаже нелоялна конкуренция, е необходимо да ...

Съдът на Европейския съюз („Съдът”) се е произнесъл с Решение от 16.09.2020 г. по интересен случай на отказ на право на приспадане на ДДС за получени доставки за строителни работи ...