От гледна точка на потребителите, непоисканите търговски съобщения или т.нар. „СПАМ“, са нежелана форма на комуникация, най-често с рекламно съдържание. От гледна точка на търговците, тези съобщения са съвременно средство ...

Според издадената от министъра на здравеопазването заповед от 27 ноември 2020 от 23:30ч. се въвеждат нови противоепидемични мерки, които ще бъдат в сила до 21 декември 2020. Новите мерки включват ...

В Държавен вестник бр.98 от 17.11.2020 г. бяха публикувани редица изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“). Най-значимата промяна е въвеждането на видеоконференцията като възможност за провеждане на открити ...

На 17.11.2020 г., бяха обнародвани в Държавен вестник нови промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, по-съществените от които включват: Разпоредби за провеждане на видеоконферентни ...

Едно от основните права, част от съдържанието на правоотношението между акционерното дружество (АД) и членовете на съветите му, е правото на възнаграждение на последните. Статията разглежда начина, по който се ...

С внесения на 11 ноември 2020 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се предлагат текстове, с които се продължава започналата реформа в сектор „Енергетика“ за въвеждане ...

Административните съдилища в страната имат разнопосочна практика относно възможността за спиране на изпълнението на действието на Акт за регистрация по ЗДДС („АР“) и на Акт за дерегистрация по ЗДДС („АД“), ...

Закона за електронна търговия адаптира нови правила, въведени от Европейския съюз с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1150. („Регламентът“) Регламентът обхваща: онлайн пазарите за електронна търговия; платформите за споделяне, на които бизнес ползвателите ...

С Регламент (ЕС) 2019/1010 се въведоха задължения за държавите членки да докладват екологичните щети пред Европейската комисия. Новите промени в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети предвижда създаване на информационна система, ...

Връзката между администратора и обработващия данни и разпределението на съответните роли при обработването на лични данни е една от най-обсъжданите теми при прилагането на ОРЗД. Много доставчици на услуги са ...

Преходният период приключва на 31 декември 2020 година. Към 1 януари 2021 година се очакват промени в английския Закон за интелектуалната собственост, с които се цели да се гарантира плавното ...

Агенцията по обществени поръчки извърши профилактика на Регистъра на обществени поръчки („Регистъра“), поддържан от 2004 г., до задължителното използване на ЦАИС ЕОП. Заедно с направената профилактика се промени дизайнът и ...