Нерядко, поради емоционални или практически съображения, в хода на брака се налага съпрузите да променят режима на имуществените си отношения. Често причина за такава промяна се оказва желанието на единия ...

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила от 01. Януари 2021 г. Те са фокусирани върху правилата за електронните документи в производствата ...

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) ще отговаря на процесуалния въпрос „Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по ...

Много ни се налага да представим документ, издаден в чужда държава. За да може да се използва в България този документ следва да мине през определена процедура по легализация. В ...

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който ...

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който ...

С Държавен вестник от 08.12.2020 бяха направени изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С тях се въвеждат две директиви на Европейския съюз (ЕС) относно трансграничната търговия между ...

От 01.01.2021 г. влизат в сила промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Измененията са обнародвани в Държавен вестник от 08.12.2020 г., като се въвеждат със Закона за ...

Европейската Комисия прие регламент за прилагане, който уточнява как трябва да бъде предоставено резюмето на телекомуникационните правила и основните елементи, които да са включени в него, въз основа на Европейския ...

На 12 ноември 2020 г. Европейската комисия публикува проект на Решение за изпълнение във връзка с приемане на стандартни договорни клаузи („Клаузи/те“) за прехвърляне на лични данни към трети държави ...

Промените в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с които се въвежда десетгодишна абсолютна погасителна давност за задълженията на физически лица, гласувани от Народното събрание на 20. Ноември, вече са ...