Блокчейн технологията и криптовалутите са сравнително нова за нас концепция, която се базира на идеята за свободен пазар, без намеса на администратор. През 2020 г. за първи път беше дадена ...

Въвежда се възможността за двустранно сътрудничество – между синдикалните организации и организациите на работодателите по въпросите на: трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; осигурителните отношения и жизненото равнище. Прецизирано ...

Все по-голяма популярност през годините доби работата като фрийлансър. Как точно този вид работа е уредена в България и какво е необходимо да направите, за да почнете да работите като ...

2021 г. започва с реформа в Имотен регистър. Промените са въведени с Правилника за вписванията. Най-значимото нововъведение е въвеждането  на нови електронни услуги. По отношение на искането на справки по ...

Министерски съвет прие нови правила за финансовата помощ за справяне с последиците от COVID-19  в сила от 01.01.2021 г. За изплащане на средства могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали ...

Авансовото плащане, предвидено в член  29, ал. 1 от Закон за енергията от възобновяеми източници („ЗЕВИ“), се дължи и в случаите, когато при подаване на искане за присъединяване производителят на ...

Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) влизат в сила от 23 декември 2021 г. Te целят цялостно обновяване на закона чрез осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното ...

В Държавен вестник, бр. 107 от 18.12.2020 г., бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Измененията прецизират Закона за обществените поръчки по отношение на изисквания ...

Европейската комисия предложи реформа на цифровото пространство, изчерпателен набор от нови правила за всички цифрови услуги, включително социалните медии, онлайн пазарите и други онлайн платформи, които работят в Европейския съюз: ...