Сключването на договор е нещо често срещано в гражданския и търговския оборот. Всеки път, когато сключваме договори следва да сме внимателни, тъй като в по-голямата част от случаите те пораждат ...

Съгласно разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): „Решенията и заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила: от датата ...

Накратко – да, но при определени условия, които ще бъдат разгледани в настоящата статия. Отчуждаване Общият принцип е, че терените, предназначени за локални градини и озеленяване, са публична общинска собственост ...

Приемането на наследството по опис е законова възможност наследниците на починало лице да ограничат отговорността си за задълженията на наследодателя до размера на полученото наследство. Тъй като наследяването включва както ...

Регистрираната търговска марка се използва директно върху стоките, за които е регистрирана марката, и/или върху опаковката на стоката. За марка за услуги е приемливо да използвате марката в рекламата или ...

Промените са въведени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги („Наредбата“), а именно:   Командироването от български ...

Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент предлага създаването на нова директива („Проекта/ът“), която гарантира правото на откъсване от работа на работещите в Съюза. Повод за въвеждането на ...