В свое определение от 05.07.2021 г. Върховният касационен съд (ВКС) дава разяснения за реда, по който изключен съдружник може да претендира дружеството да заплати стойността на дяловото му участие. Фактите ...

При огромния набор продукти от даден вид в магазините, от които пазаруваме ежедневно, борбата за предпочитанието на купувача е наистина ожесточено. Подходите за постигане на желания резултат – купувачът да ...

Законът за Защита на Конкуренцията (ЗЗК) е от ключово значение за съществуването на редица предприятия и навлизането на нови такива на свободния пазар. Правилното му прилагане нерядко изиграва решаваща роля ...

Вътреобщностните доставки („ВОД“) се облагат по българския Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“) с нулева ставка, освен в случаите на освободени доставки. Органите по приходите могат да не признаят ...

Със Закона за предоставяне на цифрово съдържане и цифрови услуги и за продажба на стоки (Закона/ът) бяха транспонирани в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и ...

Повод за настоящата статия е Решение № 33 от 30.03.2021 г. по гр. дело № 2389/ 2020 г. на Върховния касационен съд, II гражданско отделение („Решението“), в което е обсъден ...

Върховният касационен съд имаше повод да разясни някои спорни въпроси за значението на уредения в Закона за устройството на територията (ЗУТ) режим на търпимост на незаконни строежи и на удостоверението ...