Пандемията от COVID-19 постави работодателите в Република България в деликатна позиция. Те са изправени пред трудно постижимия баланс между осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и задълженията им ...

Агенцията по вписванията (Агенцията) представлява администрация към министъра на правосъдието, която отговаря за обработването на всички актове, които подлежат на вписване, въз основа на които се извършват справки и се ...

Върховния Касационен съд („ВКС“) даде нови разяснения за правното действие на новото вписване на неподновена ипотека, спрямо трети лица, придобили и вписали правата си върху ипотекирания имот в рамките на ...

Съгласно Семейният кодекс („СК“) режимите на имуществени отношения между съпрузите са следните: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим (брачен договор) Кодексът предвижда, че законовият режим ...

След като сме отговорили положително на въпроса дали една сделка подлежи на контрол от страна на Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“) и съответно е възникнало задължение за уведомяване на ...

1          Какво е концентрация? Налице ли е такава? Всяка сделка, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници. Член ...

Отговорът на този въпрос е от изключително важно значение за валидността на всяко съдопроизводствено действие и в края на краищата за успеха на делото. Преценката за спазване на срока за ...

Нелоялната конкуренция на свободния пазар се проявява под различни форми. Всяка от тях намира израз в различен аспект от предлагането на продукт или услуга. Фокусът може да бъде поставен върху ...

Изграждането на репутация за качество на свободния пазар е дълъг и сложен процес, осеян с редица предизвикателства. Спечелването на доверието на потребителя предполага последователност и безкомпромисност от страна на производителя. ...

Европейският комитет по защита на данните даде препоръки относно правното основание за съхранението на данни за кредитна карта единствено с цел улесняване на по-нататъшни онлайн трансакции. Според него е много ...

В свое решение от 02.08.2021 г. („Решението“) Върховният касационен съд (ВКС) дава отговор на въпроса нищожна ли е вписана законна ипотека върху недвижим имот (като обезпечение по банков кредит), ако ...

Жилищата са един от предпочитаните обекти за инвестиция през последните години. Качеството на новото строителство е сред основните проблеми при придобиването на апартамент, независимо от големия избор, който предлага пазарът. ...