На 13.12.2021 г. в Народното Събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност („ЗИД на ЗДДС“). ЗИД на ЗДДС отразява въвеждане в закона ...

Днес Народното събрание гласува спешно на първо и второ четене внесеният на 22.12.2021 г. Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Законопроектът цели да въведе промяна в ...

Предложение за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане На 10.12.2021 г. в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Измененията ...

Важна част от регистрацията на едно физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност, която често бива пропускана е специалната регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Всички знаят правилото, че ...

С промените в Закона за енергетиката от 01.10.2021г. търговията с природен газ може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия. Каква е процедурата за издаване на лиценз? Комисията ...

Министерски съвет предлага редица съществени изменения в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Промените засягат производствата по закона и целят усъвършенстване на действащата уредба и хармонизация с европейското законодателство. ...

Европейска пенсия Всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), който е работил на територията на повече от една държави-членки и е придобил осигурителен стаж в съответните държави има право ...

Преди малко повече от седмица Министерски съвет одобри законопроекта за нов Закон за покритите облигации (ЗПО), който следва да бъде представен пред Народното събрание от Министъра на финансите и в ...

В първата седмица на м. декември, ВАС излезе с особено важно ТР № 11/03.12.2021г. относно спора, може ли в хода на данъчна ревизия на физическо лице, при която органите по ...

Множеството изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които бяха обект на години разработка от редица юристи, влизат в сила на 24 декември 2021 г. Миналата година те ...

С Тълкувателно решение № 3/2019 г., ВКС бе отговорено на въпроса откога текат двете седмици на възстановения от съда уволнен да се яви на работа, тъй като практиката по въпроса ...

Във време, в което сред основните теми в ежедневието ни е зеленият сертификат, бихме искали да Ви запознаем със зелените сертификати, съществували години преди началото на пандемията. Те са едно ...

В края на 2020 г. бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТР“) чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ...

В процедурата по присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа често срещани са случаите, в които съгласно договора за присъединяване със съответния оператор е уговорено, че клиентът ще изгради линейните съоръжения ...

С Решение № 17 от 04.11.2021 г. („Решението“) Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите ...

Един от първите законопроекти на новия парламент е законопроект за изменение и допълнение на Закона защита на потребителите. Ако бъдат приети, измененията следва да влязат в сила от 28.05.2022 г. ...

Директорът на Агенция по Вписвания Даниела Митева заяви, че започва окончателната пълна дигитализация на Имотния регистър. Досега единствено нотариалните актове след 2009 г. бяха достъпни чрез единния електронен портал на ...

На 19 ноември 2021 г. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) публикува проекта на насоки за взаимодействието между разпоредбите на GDPR относно териториалния обхват (в член 3) и за ...

Нерядко в практиката се поставя въпросът каква е съдбата на дружествените дялове на починал съдружник в дружество с ограничена отговорност. Този въпрос е резонен, тъй като от правна гледна точка ...

С Решение № 60098 от 05.10.2021 г. по гр. д. № 3416/2020 („Решението“),  Върховния касационен съд („ВКС“) имаше повод отново да се произнесе по въпроса за допустимостта на иск за ...