Народното събрание прие изменения и допълнения в Кодекса на труда (,,КТ“), с които в националното ни законодателство се транспонират няколко директиви на Европейския парламент и на Съвета. Промените влизат в ...