На 03.11.2022 г. Министерският съвет одобри проект за Закон за несъстоятелност на физическите лица. Приемането на настоящия законопроект се изисква от Европейската комисия, за да одобри плана за възстановяване и ...

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване, продължаване и отнемане на сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект („Наредбата“), наречен „Стартъп Виза“. Тя представлява основание за пребиваване на ...

На 19.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). С ...

Материята, касаеща производството и/или търговията с медицински изделия освен, че привлича все по-широк интерес, разкрива и редица особености относно правните режими, под които следва да бъдат подведени тези изделия. В ...

Енергетиката е сфера, която бързо се развива и променя. Това ясно се вижда и от факта, че три нови законопроекта в нея са внесени за разглеждане в Народното събрание. Два ...

Думата „предприемач“ намира все по-честа употреба, но към момента в актуалното ни законодателство все още няма уредба, която да дава дефиниция за понятието или да урежда дейността на предприемачите. Именно ...

На 10.11.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване законопроект за допълнение и изменение на Закона за електронната търговия. С приемането на Акта за цифровите услуги, Европейският ...

На 24.10.2022 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Предложеният законопроект транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на ...

На 28.10.2022 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Законопроектът цели да въведе промени, които да попълнят празнотите в ...

С новия законопроект за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, одобрен с Решение № 755 от 11.10.2022 г. на Министерски съвет, се цели цялостно повишаване на ефективността на ...

Основна част от промените, предвидени в законопроекта за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, одобрен с Решение № 755 от 11.10.2022 г. на Министерски съвет, се отнасят до ...

На 27.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). С него се цели ускоряване ...

В тълкувателно решение №6 от 27.10.2022 г. Върховният административен съд постанови, че органите по приходите нямат правомощието да констатират съществуването на трудови правоотношения, прикрити от привидни граждански договори по ЗЗД, ...

Уредба на ниво ЕС Правна рамка на национално ниво по отношение на колективното финансиране (познато още като „краудфъндинг“ или “crowdfunding”) съществува в някои държави-членки. Предвид различията в уредбата на обаче, ...