На 8 април 2022 г. е приет Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението ...

С развитието на технологиите все повече термини навлизат в ежедневието ни и понякога е трудно да им дадем точно определение или да разграничим някои сходни такива едно от друго. Комисията ...

Проект за закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“) се внася не веднъж за разглеждане в народното събрание, поради необходимостта от синхронизиране на ...

Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивото развитие („ДОПУР“) е една от мерките, предвидени във финансовия пакет за устойчивост, приет на 21.04.2021 г. Тази директива разширява обхвата на ...

Не е новост, че Европейският съюз се е ориентирал към въвеждането на обща, координирана уредба за държавите членки по отношение на оповестяването на нефинансова информация. В тази насока е приета ...