Ежегодно ITR World Tax класира специалисти от водещи данъчни фирми от целия свят. В него се включват адвокатски кантори, консултантски фирми и консултантски екипи, за да се обхване възможно най-пълно ...

С цел разширяване на санкциите срещу Русия, Съветът на Европейския съюз прие Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (EС) № 833/2014 ...

Народното събрание прие изменения в Търговския закон, с които се променят ограниченията за заемане на управленски позиции в търговските дружества. Досегашното ограничение за управители и членове на съвети за заемане ...

Това решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) от май 2023 г. изяснява евентуалното значение на бракуването на стоки, настъпило след справка-декларация по ДДС, и в кои случаи данъчнозадълженото лице ...

В началото на юли 2023 г., Европейската комисия прие своето решение относно адекватното ниво на защита във връзка с Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. В ...

Хранителните добавки придобиват все по-голяма популярност на българския пазар. Интересът към тях нараства експоненциално с откриването на нови хранителни продукти и съставки, които да подпомагат всеки от нас в стремежа ...

На 14.07.2023 г. в Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП, „Законът“), приет на 29.06.2023 г. от ...

В последно време, в практиката  възникват казуси, при които биват обжалвани документи, издадени от държавни органи, в частност – органи по приходите. Става дума за заповеди за възлагане на ревизия, ...

Въпросите за наследяването на дружествени дялове/акции на дружества, регистрирани в България, са често срещани и важни. Те са сложни за решаване и многообразни като проблеми. Българското право може да бъде ...