На сайта на Министерството на правосъдието може да се попълни електронна заявка за справка за наличие на наложен запор върху движимо имущество на физически или юридически лица. Има четирите вида ...

Член 3в) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) вече няма да се прилага – до този резултат се стигна след решение на Съда на Европейския съюз ...

В динамичния свят на брандирането и интелектуалната собственост, търговските марки изпълняват ролята на пазители на идентичността, които отличават конкурентите стоки и услуги. Докато логата и имената на марките често са ...

Заведенията за хранене и развлечения са търговци и данъчно задължени лица. Като такива те трябва да имат предвид много от приетите в края на 2023 г. изменения в данъчните закони. ...

С изменения в преходните и заключителни разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се променят редица закони, сред които: Законът за опазване на земеделските земи („ЗОЗЗ“); Законът за енергията от възобновяеми източници ...