- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

България е осъдена в Европейския съд по правата на човека за данъчен произвол

С Решение от 28.05.2020 г. на Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) България е осъдена за нарушаване на правото на г-н Йордан Антонов мирно да се ползва от своята собственост. Нарушен е член 1 на Протокол 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи („Конвенцията“).

Решението на ЕСПЧ е постановено единодушно. То слага край на абсурдната ситуация, при която едно лице, въпреки окончателните съдебни решения в негова полза, години наред не е могло да получи възстановяване на неправомерно събрани данъци.

Фактите по случая

От 2001 г. досега българското законодателство е претърпяло промени. Горното няма за цел да предложи решение, а единствено – да ориентира в причината за делото в ЕСПЧ.

 Основните позиции на страните по делото в ЕСПЧ

Позицията на г-н Антонов:

Позицията на България:

Решението на ЕСПЧ

ЕСПЧ е приел жалбата на г-н Антонов за допустима и основателна. Държавата е осъдена да заплати на жалбоподателя:

Решението на ЕСПЧ е обосновало отговорността на държавата в конкретния случай и е утвърдило следните принципи:

Независимо от законодателните промени от 2001 г. досега, конкретното решение на ЕСПЧ е актуално и от съществено значение за защита на права при данъчен произвол.

То потвърждава принципи и изводи от трайната практика на ЕСПЧ, в това число – приложимостта на член 1 на Протокол 1 към Конвенцията и по отношение на данъчни задължения.

Сезиране на ЕСПЧ в хипотези на невъзстановяване на недължимо събрани данъци е възможно, след изчерпване на националния ред за защита и при наличие на останалите предпоставки за допустимост на жалбата.

Настоящата статия не представлява юридически съвет, а служи само за информация. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”