- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Изцяло електронни обществени поръчки от 14 юни 2020 г.

На 18 май 2020 г., Агенцията по обществени поръчки съобщи, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. В съобщението се разяснява, че съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, всички възложители, които не използват ЦАИС ЕОП следва да започнат да я прилагат един месец след отмяната на извънредното положение. Напомня се, че в съответствие с решение на Народното събрание от 03 април 2020 г. срокът на извънредното положение изтече на 13 май 2020 г. и едномесечният срок изтича на 13 юни 2020 г. Приканват се възложителите и стопанските субекти, които към момента не са направили своята регистрация в ЦАИС ЕОП да се регистрират на електронен адрес: https://eop.bg/.