- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Комисията за защита на личните данни изрази становище по няколко неизяснени въпроса от обществено значение

Комисията за защита на личните данни („КЗЛД”) се произнесе със становище по три обществено значими въпроса.

На първо място, със становище от 27.05.2019 г. КЗЛД постанови, че за лечебните заведения, в качеството им на администратори на лични данни, не е налице правно основание да изискват нотариална заверка на подписа при упълномощаване на друго лице да упражни правата на субект на данни по член 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламента“). Достатъчно е да бъде представено обикновено пълномощно.

На следващо място, със становище от 10.06.2019 г. КЗЛД дава разяснения във връзка с провеждането на клинични изпитвания от лечебни заведения. В тези случаи те обработват личните данни на участниците за целите на съответните изпитвания. Комисията разглежда подробно фигурите „администратор“ и „обработващ“, както и правоотношенията между участниците в търговския и гражданския оборот, във връзка с обработваните от тях лични данни. В този смисъл се уточнява, че лечебните заведения и възложителят на клиничното изпитване имат качеството на съвместни администратори по смисъла на член 26 от Регламента. Всички действия на възложителя и заведението, свързани с провеждането на изпитването, включително обмена на информация между тях, се явяват обработване конкретно за целта на клиничното изпитване.

КЗЛД тълкува качеството „администратор“ и „обработващ“ и по отношение на дружества, предлагащи платежни услуги. В тази връзка на 20.06.2019 г. Комисията публикува становище, съгласно което доставчиците на платежни услуги, упражняващи своята дейност в условията на строга и изчерпателна нормативна регламентация, следва да се разглеждат като самостоятелни администратори на лични данни.