- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Нова съдебна практика на ВКС относно валидността на вписването на ипотеката

Върховния Касационен съд („ВКС“) даде нови разяснения за правното действие на новото вписване на неподновена ипотека, спрямо трети лица, придобили и вписали правата си върху ипотекирания имот в рамките на действието на първоначалното вписване.[1] [1]

ВКС се придържа към основни положения, възприети и в практиката на съда, като приема, че придобилият имота в рамките на 10-годишния срок на първоначалното вписване на ипотеката, носи отговорност за чуждия дълг, която обаче произтича от самата ипотека (поради противопоставимостта на възникналото от вписването ипотечно право), а не от ипотечния договор, по който той не е страна.[2] [2] Следователно, ако ипотечното право е погасено на основание изтичане на срока на ипотеката, която не е била подновена, третото лице, придобило собствеността върху имота и вписало правата си в рамките на действието на първоначалното вписване не носи отговорност за обезпеченото задължение и не може да се счита за учредило ипотеката лице, доколкото то не е страна, нито е встъпил като страна в ипотечния договор.

Върховните съдии препращат и към Тълкувателно решение № 3 от 17.03.2021 г. по т.д. № 3/2018 г. на ОСГТК на ВКС („Тълкувателното решение“), съгласно което може да се впише наново ипотека, ако е изтекъл десетгодишния срок на вписване и тя вече е била заличена по предвидения в Правилника за вписванията („ПВ“) ред, но това ново впиване е непротивопоставимо на третото лице, което е придобило собствеността върху имота и е вписало своя акт преди новото вписване на ипотеката, както и на неговите частни правоприемници, макар те да са придобили собствеността върху имота след новото вписване на ипотеката.

При преглед на законовата уредба, както и на дадените от върховните съдии отговори, могат да бъдат направени следните извода по отношение на правното действие на вписването на ипотеката:

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

[1] [3] Решение № 60096 от 13.09.2021 г. по т.д. № 1280 по описа за 2020 г., на Върховния Касационен съд („ВКС“), ТК, II отделение

[2] [4] Решение № 101 от 13.02.2020 г. по т.д. 2992/2018 г. на ВКС, ТК, I отделение