- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Нова уредба на сервитутите, учредени в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи

На 21.06.2019 г. беше обнародвана в „Държавен вестник“ Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура („Наредбата“).

Наредбата посочва, че сервитутните права възникват за изграждане на нова и/или разширение на съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи, включително канални тръби, защитни тръби, колектори, шахти, кули, мачти, стълбове и други.

Отношенията между операторите на електронни съобщителни мрежи и мрежовите оператори при разполагането на електронни съобщителни мрежи и/или изграждането на физическа инфраструктура за разполагането на такива мрежи в съществуващи сервитути се уреждат с договор за предоставяне на право на преминаване и право на специално ползване по Закона за пътищата.

Като изключение от правилото, че разположението на сервитутните ивици се определя с подробните устройствени планове, такъв не се изисква в случаите:

Нов елемент в уредбата, която Наредбата въвежда, е конкретното определяне на максималните размери на сервитутните ивици за отделните елементи на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи. Същевременно е допустимо проектите за изграждането на тези съоръжения да предвиждат по-малки размери на сервитутната ивица при спазване на изискванията за безопасната експлоатация на инфраструктурата.

По отношение на достъпа до сервитутните ивици, Наредбата посочва, че ще се ползват съществуващата улична или пътна мрежа и полските и горските пътища. Kонкретните параметри за осигуряване на този достъп ще се определят с инвестиционния проект, както и с документация за другите видове строителни и монтажни работи.

В тежест на титуляря на сервитутните права е задължението за своя сметка да осигури обозначаването, заснемането и отразяването на границите на сервитутните ивици в съответните специализирани карти и регистри (например, в кадастралните карти и регистри).

Централно място в Наредбата заема специализираният режим за упражняване на сервитутните права, като титулярят е оправомощен да извършва следните действия:

Граница на така очертания кръг от позволени действия, се явяват ограниченията, които Наредбата въвежда. Тези ограничения условно се разделят на две групи – абсолютни ограничения и ограничения, които могат да бъдат преодолени с писменото съгласие на титуляря на сервитутните права.

В групата на абсолютно недопустимите действия се включват следните дейности:

От друга страна, сред дейностите, които могат да бъдат извършвани в сервитутната ивица с предварително писмено съгласие на титуляря са:

Особен акцент се поставя и на задълженията, които Наредбата възлага на титуляря на сервитутните права, а именно:

Специфика при последното задължение на титуляря е кореспондиращото право на операторите на електронни съобщителни мрежи да предоставят на други мрежови оператори достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура, изградена въз основа на тези права.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху основни акценти от уредбата на сервитутите в областта на електронните съобщителни услуги. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.
Чувствайте се свободни да се свържете с нас за по-подробна информация по темата.